HUKUM BERGABUNG DENGAN PARTAI POLITIK DENGAN MAKSUD MEMPERBAIKI

Pertanyaan; Apa hukumnya bergabung dengan partai politik di negeri kami dengan niat merubah sistem ekonomi kepada ekonomi Islam. Dan dengan harapan –insyaallah- upaya ini bisa menjadikan negeri kami sebagai contoh bagi negeri-negeri Islam lainnya.   Jawaban; Segala puji hanya milik Allah. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah, keluarga dan para shahabatnya. Amma ba’du; Bergabung Read More

Al Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, Biografi & Perjuangan Dakwahnya

Beliau adalah Al Imam Al Mujaddid Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Masyraf At-Tamimi An-Najdi. Lahir di sebuah perkampungan Uyainah sebelah utara Riyadh, disitulah kabilahnya tinggal. Beliau tumbuh di lingkungan ilmu. Ayahnya seorang hakim agung, dan kakeknya –Sulaiman- adalah seorang mufti dan rujukan para ulama. Dan paman-pamannya semuanya ulama. Beliau Read More

Rintangan dalam menuntut ilmu ; Rusaknya niat

Pertama; Rusaknya niat Niat adalah rukun dan asas dari sebuah perbuatan, apabila dikotori oleh penyakit maka amal perbuatan menjadi rusak sebesar kadar penyakit yang mengotorinya. Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda, “Sesungguhnya amalan-amalan itu dengan niat-niat, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan (balasan) sesuai niatnya.” Muttafaqun ‘Alaihi. Dalam sebuah sya’ir dikatakan; Sebuah rumah tidak berdiri kecuali Read More

Termasuk Menyiasati Riba Beli Barang Melalui Pihak Ketiga; Leasing atau Perorangan

Asy-Syaikh Al ‘Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, “Diantara persoalan ‘inah atau termasuk bentuk menyiasati riba adalah apa yang banyak dilakukan sebagian orang sekarang. Dia perlu sebuah mobil kemudian dia pergi kepada seorang hartawan dan berkata, “Saya perlu mobil itu di showroom itu.” Kemudian hartawan ini pergi dan membelinya dari showroom dengan cash kemudian menjualnya kembali Read More

Berhukum kepada Hukum Buatan dalam Mencari Keadilan

Tanya; Apabila terjadi sengketa di negeri kafir atau yang semisalnya, bolehkan seorang muslim mengadu kepada pengadilan yang berhukum dengan hukum buatan? Jawab; Segala puji hanya milik Allah semata. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada nabi terakhir. Amma ba’du; Apabila seseorang didzalimi di negeri kafir, dirinya atau hartanya atau kehormatannya boleh baginya mengadukan persoalannya kepada pihak Read More

Hukum Memuji-muji Waliyul Amri & Siapakah Waliyul Amri yang Wajib Ditaati?

Syaikh Al Albani Saya ingin menerangkan tentang hukum syar’i berkenaan dengan persoalan siapakah waliyul amri yang wajib ditaati. Mereka adalah orang-orang yang dalam hukumnya terhadap ummat dan rakyat mereka berpijak diatas kitabullah dan sunnah rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam sebagaimana dahulu para khulafa’ur rasyidun dan raja-raja setelah mereka yang meniti jejak langkah mereka. Pemerintah yang menjunjung Read More

ASY’ARIYAH

Asy’ariyah adalah kelompok yang menisbatkan diri kepada Abul Hasan Al Asy’ariy (w. 324 H). Abul Hasan sendiri sebelumnya adalah seorang penganut mazhab Mu’tazilah yang sudah bertaubat. Suatu hari dia masuk ke masjid di hari Jum’at dan memproklamirkan keberlepasan dirinya dari mazhab Mu’tazilah. Dia melepas bajunya seraya berkata, “Saya berlepas dari mazhab Mu’tazilah seperti saya melepas Read More

WASPADA MURJI’AH!

Murjiah secara bahasa adalah ism fa’il dari kata kerja arja’tuhu yang artinya aku menundanya. Dan roja adalah berharap, lawan dari keputusasaan. Adapun menurut istilah, Asysyahrustani berkata, “Irja’ ada dua pengertian. Yang pertama artinya menangguhkan, seperti yang Allah firmankan; قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ “Pemuka-pemuka itu menjawab: “Beritangguhlah dia dan saudaranya serta kirimlah ke Read More