Murji’ah Zaman Old, Murji’ah Zaman Now

Orang-orang yang memberi udzur kepada penyembah kuburan lebih jelek dari pada Al Jahm Segala puji hanya milik Allah. Dan shalawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah dan keluarganya dan para shahabatnya dan orang-orang yang setia kepadanya. Amma ba’du; Pertanyaan; Seseorang bertanya dari Forum Dakwah Tauhid As-Salafiyah; “Wahai guru kami, tolong jelaskan hubungan antara memberi udzur Read More

Guru kami Syaikh Zaid Madkhali Merinci Persoalan Udzur bil Jahl

Pertanyaan: Apakah tidak adanya udzur bil jahl dalam pokok-pokok agama termasuk yang disepakati ahli ilmu atau perkara ini khilafiyah, dan apakah khilaf dalam perkara ini mu’tabar ataukah tidak. Dan apakah orang-orang yang berpendapat adanya udzur bil jahl dalam persoalan agama yang terang dianggap telah keluar dari ahlussunnah wal jama’ah dan terjatuh ke dalam irja’ Syaikh menjawab: Read More

Pelaku Kesyirikan Disebut Musyrik Meski Belum Tegak Hujjah

Pertanyaan: Apa maksud perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah; “Penyebutan kesyirikan telah ada sebelum risalah, karena dia menyekutukan Rabnya dan berpaling dari-Nya…” Jawab: Segala puji hanya milik Allah. Maksud ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah menerangkan batil dan tercelanya kesyirikan. Dan barangsiapa mengerjakannya maka dia musyrik dan perbuatannya jelek dan tercela apakah hujjah dan Read More

Pembingkaian ‘Udzur Bil Jahl Bagian 1: Apakah Orang Yang Jatuh Kepada Kesyirikan Divonis Sebagai Musyrik di Dunia?

Bismillaahirrahmaanirrahiim – Muqaddimah Permasalahan udzur bil jahl merupakan masalah yang sangat populer pada masa ‘Ulama Najd. Terbukti dari banyaknya karya tulisan pada masa tersebut yang memang membahas masalah ini. Hal ini bukan berarti para ‘ulama sebelum mereka, tidak pernah menyinggung permasalahan ini. Tetapi pada masa itu memang masalah ini sudah jelas, sehingga tidak memerlukan pembahasan Read More

Orang Awam yang Melakukan Kesyirikan disebut Musyrik, berdasarkan Nas Qur’an & Sunnah [Syaikh Suhaimi]

Penanya berkata; Telah tersebar tasawwuf pada era belakangan ini. Dan diantara mereka ada yang awam. Musyrik tapi dia awam. Sepertinya dia bertanya tentag udzur bil jahl… Jawaban: Kita tidak mengatakan semua sufi musyrik, ini yang adil. Kami memandang bahwa tasawwuf adalah bid’ah secara umum. Tasawwuf tidak ada asal usulnya pada agama Allah Azza wa Jalla. Read More

HAKIKAT KESYIRIKAN

Kalimat tauhid “Laa ilaaha Illallah” adalah pemisah antara Islam dan kekufuran. Dia adalah pembeda antara tauhid dan syirik. Dialah urwatul wutsqa (tali yang paling kuat), dia kalimat taqwa dan dia kalimat yang diwariskan Ibrahim Alaihissalam untuk anak keturunannya, “Maka dia pun menjadikan kalimat ini sebagai peninggalan pada anak keturunannya agar mereka kembali.” (Qs.Az-Zukhruf: 28) Al Read More

Tanya Jawab bersama Syaikh Shalih Suhaimi terkait masalah Tauhid & Syirik

Asy-Syaikh: Na’am Penanya: Assalamu ‘Alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh Asy-Syaikh: Wa’alaikum Salam wa Rahmatullahi wa Barakatuh Penanya: Apa kabarmu wahai Syaikh, Asy-Syaikh Shalih As-Suhaimi? Asy-Syaikh: Baik, Alhamdulillah. Silahkan! Penanya: Berikut ini beberapa pertanyaan terkait dengan masalah syirik dan tauhid dan kufur kepada thaghut. Asy-Syaikh: Na’am Penanya: Semoga Allah berbuat baik kepadamu. Telah dimaklumi bersama bahwa Read More

Setelah Akad Ketahuan Ternyata Wali atau Salah Seorang Saksi Penyembah Kubur

Pertanyaan: Apabila diketahui setelah akad qiran atas seorang gadis bahwa walinya atau salah seorang saksi musyrik penyembah kubur dan bertawassul kepada selain Allah dan menyembelih untuknya. Apakah akadnya harus diulang?   Jawab; Segala puji hanya miliki Allah, pertama; Tidak boleh berdoa dan menyembelih untuk selain Allah. Barangsiapa melakukan hal ini ia telah terjatuh kepada kesyirikan Read More

Apakah Orang yang Berdo’a Kepada Selain Allah Musyrik?

Tanya: Apa status orang yang berdoa kepada selain Allah sedangkan dia hidup di tengah-tengah kaum muslimin dan Al Qur’an telah sampai kepadanya? Apakah dia seorang muslim yang melakukan kesyirikan ataukah dia adalah seorang musyrik?   Jawab: Orang tersebut adalah musyrik. Perbuatan syirik yang dia lakukan tidak bisa dimaklumi karena dia hidup di tengah-tengah kaum muslimin Read More

Syarah Pokok Ajaran Islam (Pokok 1)

Oleh: Asy-Syaikh Al ‘Allamah Abdurrahman bin Hasan bin Asy-Syaikh Al Mujaddid Al Imam Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahumullah Perkataan penulis: Pokok ajaran Islam dan kaidahnya ada dua: Pertama, perkara beribadah kepada Allah Ta’aala semata tidak ada sekutu bagi-Nya. Membangkitkan semagat kepadanya, membangun kesetiaan kepadanya dan mengkafirkan orang yang meninggalkannya. Saya katakan: Dalil-dalil akan Read More